Procedura umożliwiająca składanie żądań zapewnienia dostępności cyfrowej i skarg w sprawie
zapewnienia dostępności cyfrowej:


Na podstawie:

Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 82).

1.
Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności
cyfrowej wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2,

oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie

za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.
2.
Żądanie zawiera:
dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być
dostępne cyfrowo;
wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
3.
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej, lub aplika
cji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

4.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej, lub ap
likacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w
terminie, o którym mowa w ust. 3, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę

występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni

dostępność cyfrową wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia

wystąpienia z żądaniem.

5.
W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej
elementu stron
y internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie
powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia

dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego

elementu.

6.
Sposoby składania żądań:
osobiście w sekretariacie szkoły Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Knurowie, ul. 1 Maja 21, 44
190 Knurów
drogą pocztową na adres: Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie,
ul. 1 Maja 21, 44
190 Knurów
poprzez EPUAP /ZSIJPKnurow/SkrytkaESP

Comments are closed.

Close Search Window