Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Stosowane są udogodnienia:

  1. Treści zamieszczone na stronie są w pełni rozpoznawalne przez programy czytające dla osób niewidomych takie jak np., JAWS, NVDA czy VoiceOver i TalkBack;
  2. Pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki;
  3. Strona wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (widzenie tunelowe, zaćma, jaskra – nie korzystające z technologii asystujących) – zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu;
  4. Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt
    z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników;
  5. Tryb epilepsja – umożliwia osobom cierpiącym na epilepsję bezpieczne korzystanie ze strony internetowej, eliminując ryzyko napadów, które wynikają z migających lub ruchomych animacji oraz ryzykownych kombinacji kolorów;
  6. Tryb niepełnosprawności poznawczej – zapewnia różne opcje pomocnicze, aby pomóc użytkownikom z zaburzeniami poznawczymi takimi jak dysleksja, autyzm, CVA, w łatwiejszym skupieniu się na podstawowych elementach witryny;
  7. Tryb przyjazny dla ADHD – pomaga użytkownikom z ADHD i zaburzeniami neurorozwojowymi łatwiej czytać, przeglądać i skupiać się  na głównych elementach witryny, jednocześnie znacznie redukując elementy rozpraszające uwagę;
  8. Dostępna jest wyszukiwarka.

Dostępność architektoniczna:

W głównym budynku Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie przy
ul. 1 Maja 21 mieści się I Liceum Ogólnokształcące. W budynku znajdują się poziome oraz pionowe bariery architektoniczne, jednakże wyposażony jest w urządzenie umożliwiające pokonywanie schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich (schodołaz gąsienicowy). Szerokość korytarzy oraz schodów budynku szkoły pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w skrzydle hali sportowej, do której można dostać się podjazdem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika obsługi szkoły.

Technikum nr 1 znajduje się w użyczonej przez Zespół Szkół Specjalnych części budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie.  Na tyłach budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się poziome oraz pionowe bariery architektoniczne.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza przyciskami w windzie) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, dostęp
do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika obsługi szkoły.

W szkole jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego po uprzednim uzgodnieniu.

Procedura umożliwiająca składanie żądań zapewnienia dostępności cyfrowej i skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej:
Na podstawie:

Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 82).

1.
Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności
cyfrowej wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2,

oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie

za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.
2.
Żądanie zawiera:
dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być
dostępne cyfrowo;
wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
3.
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej, lub aplika
cji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

4.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej, lub ap
likacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w
terminie, o którym mowa w ust. 3, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę

występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni

dostępność cyfrową wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia

wystąpienia z żądaniem.

5.
W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej
elementu stron
y internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie
powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia

dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego

elementu.

6.
Sposoby składania żądań:
osobiście w sekretariacie szkoły Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Knurowie, ul. 1 Maja 21, 44
190 Knurów
drogą pocztową na adres: Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie,
ul. 1 Maja 21, 44
190 Knurów
poprzez EPUAP /ZSIJPKnurow/SkrytkaESP

Comments are closed.

Close Search Window