INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

uczniów i opiekunów prawnych uczniów

Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie

[ADMINISTRATOR I IODO]

1)
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego
w
Knurowie, ul. 1 Maja 21, 44190 Knurów (dalej: „Szkoła”) reprezentowany przez
Dyrektora Szkoły.

2)
Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych,
sprawuje p
owołany w tym celu przez Szkołę Inspektor Ochrony Danych Osobowych; w razie
potrzeby, można się z nim skontaktować pod adresem e
mail: iodo@zsijp.pl
[CELE PRZETWARZANIA]

3)
Szkoła przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a)
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
b)
w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji w celu prowadzenia procesu kształcenia
oraz realizacji innych zadań i obowiązków nakładanych na Szkołę przez przepisy prawa,

w
szczególności ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;
c)
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarza danych osobowych (wizerunku) w celach
promocyjnych szkoły, dane będą przetwarzane również w tymże celu.

[PODSTAWA PRZETWARZANIA]]

4)
Podstawową przetwarzania przez Szkołę danych osobowych jest:
a)
realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Szkole jako administratorze należy rozumieć
to w ten sposób, że przepisy prawa, w szczególności ustawa Prawo Oświatowe, nakładają na

Szkołę obowiązek przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z odpowie
dnimi procedurami,
a
w przypadku zakwalifikowania kandydata jako ucznia Szkoły obowiązek prowadzenia
procesu kształcenia i realizacji innych zadań Szkoły jako placówki oświatowej. Zakres

zbieranych i przetwarzanych danych regulują przepisy praw, w szczeg
ólności ustawy Prawo
Oświatowe oraz Rozporządzenia MEN
z 25 sierpnia 2017 r. w spr. sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
.
b)
w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu promocji szkoły, podstawą ich
przetwarzania jest
zgoda.
[ODBIORCY DANYCH]

5)
Odbiorcami danych osobowych mogą stać się wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisó
w prawa.
[OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH]

6)
Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

prawa.

[PAŃSTWA UPRAWNIENIA]

7)
Informujemy, że w stosunku do przetwarzanych przez Szkołę danych osobowych osoba, której
dane dotyczą (a w przypadku osoby niepełnoletniej
jej opiekun prawny), ma uprawnienie do:
a)
dostępu do tych danych osobowych,
b)
sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one

kompletne (art. 16 RODO),
c)
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych przy czym w odniesieniu do
sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (
por. pkt 4 powyżej), prawo to może być realizowane z ograniczeniem do
przypadków wskazanych odpowiednio w art. 17 ust. 1 RODO (w stosunku do usunięcia)

oraz 18 ust. 1 RODO (w stosunku do ograniczenia);

d)
przenoszenia danych w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 20
RODO);

[PROFILOWANIE]

8)
Dane osobowe nie będą przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany
ani nie będą poddawane profilowaniu.

[MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI]

9)
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowyc

Comments are closed.

Close Search Window