Technikum nr 1
w Knurowie

Zrzut ekranu 2022-01-12 o 23.44.41

 

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. 

1 września 1980r. utworzono zbiorczy zakład szkolny  pod nazwą: Zespół Szkół im. A. Zawadzkiego w Knurowie, w skład którego wraz z istniejącym od 1954r. Liceum Ogólnokształcącym weszło nowotworzone Liceum Zawodowe (4-letnie), które łącznie prowadziło do 1998 r. 18 oddziałów.  Przemiany demokratyczne w naszym kraju przyniosły potrzebę zmiany patrona Zespołu Szkół na imię wielkiego artysty i polityka, męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, co dokonało się aktem datowanym na 20 maja 1991r.

1 września 1995r. w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie rozpoczyna pracę Liceum Ekonomiczne (4-letnie, potem 5-letnie), które łącznie kształciło w 16 oddziałach. Wicedyrektorem szkoły zostaje emerytowana już dziś nauczycielka matematyki Danuta Stadnicka. Po 7 latach, w  2002r., przekształcono Liceum Ekonomiczne w I Liceum Profilowane (3-letnie), do którego w 2006r. dołączyło III Liceum Profilowane ze zlikwidowanego Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Przemysłowej. Obie szkoły tego typu, nieprowadzące naboru od 2007 r., zlikwidowano z dniem 01 września 2014r.

Licealne kształcenie zawodowe ustąpiło miejsca szkole technicznej. W dniu 1 września 2006r. – wraz z objęciem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przez Dorotę Gumienny z rozpoczyna pracę Technikum nr 1 w Knurowie w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego. Pierwszą klasą Technikum był męski zespół 28 informatyków, w którym obowiązki wychowawcy pełniła Agata Włodyka. Przekonani o skuteczności tego typu kształcenia uruchamialiśmy kolejne kierunki: technik ekonomista (2007), technik spedytor(2011), technik obsługi turystycznej (2011), technik logistyk (2015), technik rachunkowości (2019).

Szkoły zawodowe naszego Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego znalazły swoją siedzibę w budynku przy ul. Szpitalnej 25, opustoszałym po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 8 i  udostępnionym ZSIJP w 1997r. Wykonano wtedy niezbędne prace adaptujące budynek do potrzeb szkolnictwa średniego. W 2008r. nastąpiło  przekazanie budynku szkolnego przez Radę Miasta Knurowa Powiatowi Gliwickiemu. Te decyzje otworzyły samorządowi powiatowemu drogę do wykonania termomodernizacji budynku i innych gruntownych prac remontowych, co zaowocowało aktualnym wizerunkiem Szkoły. 

Technikum nr 1 odnotowuje znaczące sukcesy – corocznie znajduje się w Ogólnopolskim Rankingu Techników, klasyfikującym najlepsze szkoły w kraju. Kilkukrotnie sięgnęliśmy po tytuł finalisty stopnia centralnego olimpiad zawodowych (Olimpiada Finansowa Banki w Akcji, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Olimpiada Wiedzy o Turystyce, Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna), najlepsi uczniowie corocznie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, osiągamy świetne, niemal 100% wyniki zdawalności matury i egzaminów zawodowych, kilkuset uczniów odbyło zagraniczny staż zawodowy  w ramach programu Erasmus +. Technikum Paderka jest szkołą popularną, cieszącą się zasłużoną dobrą opinią wśród absolwentów szkół podstawowych, którzy chętnie zasilają szeregi uczniów szkoły, przygotowując się do matury oraz egzaminów zawodowych. Jednocześnie uczniowie realizują wiele działań społecznych i środowiskowych, tworzą dobrą, przyjazną atmosferę szkoły.

W latach 2015-2021 funkcję wicedyrektora szkoły pełnił Marian Karliński, a od 2021r. –Joanna Rożek-Radek. 

Technikum nr 1 to solidna marka edukacyjna, która – obok silnego niemal 70-letnią tradycją knurowskiego I Liceum Ogólnokształcącego – będąc spadkobiercą doświadczeń kilku knurowskich średnich szkół zawodowych znalazła swoje stałe miejsce na edukacyjnej mapie miasta i powiatu. 

  • Technikum nr 1

kształcenie w zawodach:

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 422104

KL. I, II, III

Kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
Kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

KL. III

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
Kwalifikacja EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

TECHNIK LOGISTYK 333107

KL. I, II, III

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacja SPL.04. Obsługa transportu

KL. IV

Kwalifikacja AU.22. OBSŁUGA MAGAZYNÓW

Kwalifikacja AU.32. ORGANIZACJA TRANSPORTU

TECHNIK INFORMATYK 351203

KL.IV

Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administracja stronami internetowymi i bazami danych.

KL.I,II,III

Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK EKONOMISTA 331403

KL.  IV

Kwalifikacja AU35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Kwalifikacja AU36. Prowadzenie rachunkowości.

KL. I

Kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103

KL. IV

Kwalifikacja TG14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Kwalifikacja TG15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

 

 

 

 

 

Close Search Window