Termin Czynność
15 maja -19 czerwca 2023r. (do godz. 15.00) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – REKRUTACJA ELEKTRONICZNA– oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły w formie wydruku podpisanego przez rodziców kandydata lub przesłanie dokumentu elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez rodziców kandydata;
23 czerwca -10 lipca 2023r. (do godz. 15.00) dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; jednocześnie wydanie przez technikum skierowania na badania lekarskie;
18 lipca 2023r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów szkoły;
18 – 25 lipca 2023r. (do godz. 15.00) potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów, m.in. orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji pielęgniarki szkolnej, 2 fotografii, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (technikum);
26 lipca 2023r. (do godz. 14.00) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały;
27 lipca – 16 sierpnia 2023r. rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas I).

Close Search Window